حجاب و عفاف به نام او که حفظ عفت را برای پایداری بشر لازم شمرد. از دستورات زیبای قرآن (سوره نور30 و 31) حفظ حجاب و عفاف برای مردان و زنان است. ولی متاسفانه در سالهای اخیر شاید هیچ چیزی به مانند حجاب و عفاف، از جهت فرهنگی در محیطهای مختلف مورد تعرض دشمنان واقع نشده است. از این رو به همراه جمعی از طلاب، بر خود لازم دانستیم جهت دفاع از فرمان الهی، به معرفی فرهنگ حجاب و عفاف بپردازیم. باشدکه مورد قبول پروردگار واقع شود. http://efaf.mihanblog.com 2020-02-19T19:41:48+01:00 text/html 2019-02-25T06:26:36+01:00 efaf.mihanblog.com میهن بلاگ برهنگی سر، سرآغاز برهنگی‌ها http://efaf.mihanblog.com/post/516 رهروان ولایت ـ اولین&nbsp; طرح استعمار برای رخنه کردن و برچیدن فرهنگ&nbsp; یک کشور اسلامی، اشاعه فحشا و فساد در این کشورهاست. برای این منظور، زن مسلمان به عنوان یک سدّ بزرگ بر سر راه آنان بود و اولین اقدامی که برای برداشتن این سدّ انجام دادند؛ برداشتن حجاب بود و در این حجاب‌زدایی از حجاب سر شروع کردند. <p>فساد از برهنگی سر که سرآغاز برهنگی‌هاست، به تدریج به دیگر اعضا سرایت می‌نماید؛ نمی‌توا‌ن زنی را دید که سر خود را در حجاب داشته امّا&nbsp; اعضای دیگرش برهنه باشد.&nbsp;<br>همین که بخواهند ملّتی را عریان نمایند، از سرها شروع می‌کنند. مثلاً در مورد زنان، ابتدا سر برهنه می‌شود و سپس مینی‌ژوب و آنگاه مرد در لباس زن و زن به شکل مرد در می‌آید. <br></p><p>لطفا برای مطالعه ادامه مطلب<a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/30915" target="_blank" title="برهنگی سر، سرآغاز برهنگی‌ها"> اینجا کلیک کنید</a></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p align="center"><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/30915" target="_blank" title="برهنگی سر، سرآغاز برهنگی‌ها"><img src="http://mb7.ir/wp-content/uploads/2019/02/www.mb7_.ir-3.png " alt="برهنگی سر، سرآغاز برهنگی‌ها" height="62" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="147"></a></p><p><br></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2019-02-25T06:21:16+01:00 efaf.mihanblog.com میهن بلاگ به دنبال محو عفّت زنان هستند http://efaf.mihanblog.com/post/515 <p>رهروان ولایت ـ افرادی دنبال آزادی هستند امّا در حقیقت، هنوز معنی آزادی را متوجه نشده‌اند؛ غافل از این هستند که، کسانی که آن‌ها را به آزادی دعوت می‌کنند، زنانشان تا چند سال پیش حتی حق رأی هم نداشند و این در حالی است که زن مسلمان از همان ابتدای اسلام، از آزادی بهره می‌برده است، همان آزادی که با شؤنات زن مسلمان منافات نداشته باشد.</p> <p>امروزه غرب به دنبال از بین بردن عفت و حیای زنان جوامع مسلمان است؛ با عنوان کشف حجاب یواشکی كه باید گفت: اولاً اگر کار آن‌ها درست است چرا یواشکی؟ و ثانیاً اگر آنان مدعی آزادی هستند، چرا کاری برای آزادی زنان کشور خویش نمی‌کنند؟</p><p>لطفا برای مطالعه ادامه مطلب <a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/30999" target="_blank" title="به دنبال محو عفّت زنان هستند">اینجا کلیک کنید</a></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p align="center"><a href="http://mb7.ir/wp-content/uploads/2019/02/www.mb7_.ir-3.png " target="_blank" title="به دنبال محو عفّت زنان هستند"><img src="http://mb7.ir/wp-content/uploads/2019/02/www.mb7_.ir-3.png " alt="به دنبال محو عفّت زنان هستند" height="79" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="188"></a></p> text/html 2019-02-25T06:17:12+01:00 efaf.mihanblog.com میهن بلاگ حجاب، فدای جشن و شادی شود؟ http://efaf.mihanblog.com/post/514 رهروان ولایت ـ خداوند انسان را طوری آفریده است که در همه دوران زندگی نیاز به شادی و نشاط دارد. خداوند در قرآن می فرماید: «یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمْ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمْ الْعُسْرَ» خداوند برای شما آسانی را اراده کرده و نه سختی و زحمت را.[1] پس اگر گاهی به گوش می رسد که اسلام دین سخت گیر است و اجازه شادی رو به مسمانان نداده است، این یک اشتباه واضح درباره اسلام هست. اما نکاتی کوتاه درباره شادی درقرآن و روایات معصومین عرض کنم.<br>شادی در قرآن، "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِکَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُون‏"؛ای پیامبر! به مؤمنان بگو که به دلیل قرار گرفتن در دایره فضل و رحمت پروردگار شاد باشند و چنین توفیقی از هر آنچه تا کنون به دست آورده­اند بهتر است.[2] البته آیاتی هم در وصف منافقان و شادی های غیر شرعی هست که شاید باعث ایجاد سوال در ذهن شود، اما صرفا در مقام اثبات و تایید وجود شادی در قرآن هستم.<br>لطفا برای مطالعه ادامه مطلب<a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/31138" target="_blank" title="حجاب، فدای جشن و شادی شود؟"> اینجا کلیک کنید</a><br><br><br><br><br><br><br><br><br><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/31138" target="_blank" title="حجاب، فدای جشن و شادی شود؟"><div align="center"><img src="http://mb7.ir/wp-content/uploads/2019/02/www.mb7_.ir-3.png " alt="حجاب، فدای جشن و شادی شود؟" height="65" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="182"></div></a><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/31138" target="_blank" title="حجاب، فدای جشن و شادی شود؟"><div align="center"><br></div></a> text/html 2019-02-20T08:47:01+01:00 efaf.mihanblog.com میهن بلاگ در زمان پیامبر هم حجاب وجود داشت http://efaf.mihanblog.com/post/512 <div align="right">رهروان ولایت ـ از روایات اسلامی استفاده می‏ شود که گاهی پوشش صورت در میان زنان مسلمان بوده است و گاهی نبوده. گاهی نقاب داشتند و گاهی نداشتند؛ مثلاً در حدیثی داریم که حضرت باقر(علیه السلام) موقع طواف زنی را دید که نقاب به صورت انداخته - چون می‏ دانیم در موقع احرام یکی از چیزهایی که زن باید از آن پرهیز کند، پوشاندن صورت است، کما این‏که مردها نباید سرشان پوشیده باشد - امام باقر(علیه السلام) اشاره کردند به ایشان نقاب را از صورت بردار که احرام زن در صورت او است. خود این‏که در روایات احرام آمده که زن صورت خود را نپوشاند، دلیل بر این است که پوشاندن صورت در میان زن‏ها بوده. اگر وجود نداشت، دیگر اصراری نبود این مسأله در محرمات احرام بیاید. این دلیل بر این است که عده زیادی از زنان صورت خود را می‏ پوشاندند؛ ولی در عین حال زنانی هم بودند که صورت را نمی‏ پوشاندند؛ چون در روایات داریم فلان شخصیت اسلام فلان زن را دید و شناخت. احتمالاً صورت این خانم باز بوده که شناخته شده. از مجموع روایات اسلامی استفاده می‏ شود که صورت و کفین در استعمال حجاب استثنا هستند. حالا اگر کسانی بخواهند رعایت بکنند و این دو موضع را بپوشانند، کسی مانع آن‏ها نخواهد بود.<br></div>لطفا برای مطالعه ادامه مطلب <a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/33444" target="_blank" title="در زمان پیامبر هم حجاب وجود داشت">اینجا کلیک کنید</a><br><br><br><br><br><br><br><div align="center"><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/33444" target="_blank" title="در زمان پیامبر هم حجاب وجود داشت"><img src="http://mb7.ir/wp-content/uploads/2019/02/www.mb7_.ir-1.gif " alt="http://mb7.ir/wp-content/uploads/2019/02/www.mb7_.ir-1.gif " height="60" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="239"></a><br></div><br><br><br><br><br><br><div align="center"><br></div> text/html 2019-02-20T08:31:09+01:00 efaf.mihanblog.com میهن بلاگ دختر دندان پزشک و حجاب در صدر اسلام http://efaf.mihanblog.com/post/511 <p>رهروان ولایت ـ یکی از دوستان که در مشاوره تخصص بالایی دارد می‌گفت: در جلسه پرسش و پاسخی که با دانشجویان داشتم، دانشجوی دختری که در رشته دندان پزشکی تحصیل می‌کرد، ضمن معرفی خود گفت: در صدر اسلام حجاب اجباری نبود، چرا امام دستور اجباری شدن آن را صادر کرد؟</p> به این دختر که اطرافش را دختران دیگر احاطه کرده بودند گفتم: حجاب یک مساله اجتماعی است که همه باید رعایت کنند و فرقی بین مسلمان و کافر نیست؛ چرا که&nbsp; یك اصل مسلّم در اسلام داریم كه هر حكمى براى مؤمنین و مسلمانان ثابت است، دیگران نیز مكلّف به آن هستند [1] بنابراین آن‌ها هم موظّف به حكم حجاب و ترك شرابخوارى (حدّاقلّ آشكارا) و گناهان دیگر هستند.<br>لطفا برای مطالعه ادامه مطلب <a href="http://mb7.ir/wp-content/uploads/2019/02/www.mb7_.ir-1.gif " target="_blank" title="دختر دندان پزشک و حجاب در صدر اسلام">اینجا کلیک کنید</a><br><br><br><br><br><br><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/33501" target="_blank" title="دختر دندان پزشک و حجاب در صدر اسلام"><div align="center"><img src="http://mb7.ir/wp-content/uploads/2019/02/www.mb7_.ir-1.gif " alt="دختر دندان پزشک و حجاب در صدر اسلام" height="65" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="259"></div></a><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/33501" target="_blank" title="دختر دندان پزشک و حجاب در صدر اسلام"><div align="center"><br></div></a><br><br><div align="center"><br></div><br> text/html 2019-02-20T08:25:21+01:00 efaf.mihanblog.com میهن بلاگ حکم حضور بانوان در ورزشگاه http://efaf.mihanblog.com/post/510 رهروان ولایت ـ اهالی ورزش سه‌ شنبه‌ شب گذشته میهمان رییس‌ جمهور بودند. جمعی از ورزشکاران، روسای فدراسیون‌ها، مربیان، مسوولان وزارت ورزش‌ و جوانان و کمیته ملی المپیک در بیست‌ و چهارمین شب از ماه مبارک رمضان در ضیافت افطاری که از سوی نهاد ریاست‌ جمهوری در سالن سران اجلاس ترتیب داده بودند، شرکت کردند تا از نزدیک با دکتر حسن روحانی دیدار و گفت‌ و گو داشته باشند. محمود گودرزی، وزیر ورزش، نصرالله سجادی معاون قهرمانی این وزارتخانه، کیومرث هاشمی، رییس کمیته ملی المپیک، علی کفاشیان، رییس فدراسیون فوتبال، آندرانیک تیموریان و جواد نکونام بازیکنان تیم‌ملی فوتبال و... از جمله چهره‌هایی بودند که در این ضیافت حضور داشتند.<br>لطفا برای مطالعه ادامه مطلب <a href="اینجا کلیک کنیدhttps://www.welayatnet.com/fa/news/34292" target="_blank" title="حکم حضور بانوان در ورزشگاه">اینجا کلیک کنید</a><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div align="center"><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/34292" target="_blank" title="حکم حضور بانوان در ورزشگاه"><img src="http://mb7.ir/wp-content/uploads/2019/02/www.mb7_.ir-1.gif " alt="حکم حضور بانوان در ورزشگاه" height="60" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="239"></a></div> text/html 2019-02-20T08:21:38+01:00 efaf.mihanblog.com میهن بلاگ مانع انحراف جنسی شوید http://efaf.mihanblog.com/post/509 رهروان ولایت ـ حجاب به عنوان پدیده ای فطری و جهان شمول، در تمام جوامع و ادیان الهی به انحای مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. حجاب اسلامی به منظور پیشگیری از آلودگی فرد و جامعه برای تامین سلامت روحی و روانی و جلوگیری از مفاسد اجتماعی است. اگر در جامعه ای حجاب در روابط نامحرم عملی گردد، جرم و جنایت ، فساد و بی دینی، و نارضایتی های همسران از یکدیگر، و … کاهش چشمگیری پیدا می کند.<br>لطفا برای مطالعه ادامه مطلب<a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/36813" target="_blank" title="مانع انحراف جنسی شوید"> اینجا کلیک کنید</a><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div align="center"><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/36813" target="_blank" title="مانع انحراف جنسی شوید"><img src="http://mb7.ir/wp-content/uploads/2019/02/www.mb7_.ir-1.gif " alt="مانع انحراف جنسی شوید" height="62" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="247"></a></div> text/html 2019-02-19T06:38:16+01:00 efaf.mihanblog.com میهن بلاگ پاسخ مرحوم کافی به زن بی‌حجاب http://efaf.mihanblog.com/post/508 <br><p>رهروان ولایت ـ آقای کافی نقل می کردند:</p> <p>داشتم میرفتم قم، ماشین نبود، ماشین های شیراز رو سوار شدیم. یه خانمی هم جلوی ما نشسته بود،اون موقع هم که روسری سرشون نمی کردن!</p> <p>هی دقیقه ای یکبار موهاشو تکون می داد و سرشو تکون می داد و موهاش می خورد تو صورت من. هی بلند می شد می شست، هی سر و صدا می کرد.</p> <p>می خواست یه جوری جلب توجه عمومی کنه.</p> <p>برگشت، یه مرتبه نگاه کرد به منو خانمم که کنار دست من نشسته (خب چادر سرش بود و پوشیه هم زده بود به صورتش)</p> <p>گفت: آقا اون بقچه چیه گذاشتی کنارت؟</p><p>لطفا برای مطالعه ادامه مطلب<a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/39361" target="" title="پاسخ مرحوم کافی به زن بی حجاب"> اینجا کلیک کنید</a></p><p><br></p><p align="center"><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/39361" target="" title="پاسخ مرحوم کافی به زن بی حجاب"><img src="http://mb7.ir/wp-content/uploads/2019/02/www.mb7_.ir-4.gif" alt="پاسخ مرحوم کافی به زن بی حجاب" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a> </p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> text/html 2019-02-19T06:33:43+01:00 efaf.mihanblog.com میهن بلاگ حجاب برای همه با تذکر همگانی http://efaf.mihanblog.com/post/507 رهروان ولایت ـ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ وَیقِیمُونَ الصَّلَاه وَیؤْتُونَ الزَّکاه وَیطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِک سَیرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکیمٌ؛ مردان و زنان باایمان، ولی (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف، و نهی از منکر می‌کنند؛ نماز را برپا می‌دارند؛ و زکات را می‌پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند؛ بزودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرارمی‌دهد؛ خداوند توانا و حکیم است!<br>لطفا برای مطالعه ادامه مطلب <a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/39515" target="_blank" title="حجاب برای همه با تذکر همگانی">اینجا کلیک کنید</a> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><div align="center"><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/39515" target="_blank" title="حجاب برای همه با تذکر همگانی"><img src="http://mb7.ir/wp-content/uploads/2019/02/www.mb7_.ir-4.gif " alt="حجاب برای همه با تذکر همگانی" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a></div> text/html 2019-02-19T06:25:28+01:00 efaf.mihanblog.com میهن بلاگ حجاب از جمله سرمایه‌های ملی است http://efaf.mihanblog.com/post/506 رهروان ولایت ـ حجاب از جمله سرمایه های ملی است؛ چون همان اراده ای که برای ملی شدن صنعت نفت صورت گرفت، دقیقاً همان اراده هم برای حفظ حجاب در زمان کشف حجاب رضاخان، از حجاب دفاع کرده و دست پلید دشمن را از ساحت حجاب کوتاه ساخت.<br>کسانی که امروز، حجاب را مختص به قشر خاص یا قوم خاص یا گروه خاصی می دانند، بدون شک به خطا رفته اند زیرا اراده و خاستگاه ملّی حجاب را حفظ کرد.<br>کارناوال ناکام رضاخان با همه اربابانش برای کشف حجاب در مقابل اراده ملی و آهنین مردم ایران منجر به شکست شد. در سال ۱۳۲۰هجری شمسی که رضاشاه ایران را ترک کرد تراژدی اجرای قانون کشف حجاب سریعاً فراموش شد و این پیروزی مردم با ارداه و خواست ملّی مصداق حدیث شریف که می فرماید: «یدالله مع الجماعه»[1] قرار گرفت.<br>لطفا برای مطالعه ادامه مطلب<a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/41117" target="_blank" title="حجاب ازجمله سرمایه ملی است"> اینجا کلیک کنید</a><br><br><br><br><br><br><br><br><br><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/41117" target="" title="حجاب از جمله سرمایه های ملی است"><div align="center"><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/41117" target="_blank" title="حجاب از جمله سرمایه های ملی است"><img src="http://mb7.ir/wp-content/uploads/2019/02/www.mb7_.ir-4.gif " alt="حجاب از جمله سرمایه های ملی است" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a></div></a><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/41117" target="" title="حجاب از جمله سرمایه های ملی است"><div align="center"><br></div></a> text/html 2019-02-19T06:19:56+01:00 efaf.mihanblog.com میهن بلاگ کاسه چه‌کنم برای حجاب فایده ندارد http://efaf.mihanblog.com/post/505 رهروان ولایت ـ خیلی وقت‌ها ما بچه مذهبی‌ها صدایی در گلو می‌اندازیم و درباره وضعیت حجاب و پوشش، مسئولین را می‌بندیم به انتقاد. وقتی هم کسی به ما می‌گوید پس خودت برای حجاب چکار کردی، سرمان را می‌خارانیم که ای بابا حرف از اینها دیگر گذشته و با این وضع جامعه دیگر کاری نمی شود کرد. وقتی نوبت به خودمان می‌رسد شروع می‌کنیم به آیه یأس خواندن و کاسه‌ی چه کنم دست گرفتن. دنبال کاری می‌گردیم که راحت باشد و تأثیرگذاری زیادی داشته باشد. نهایت خلاقیتمان این است که یک پست در یک شبکه اجتماعی بگذاریم و خلاص. بعد سر بلند کنیم و بگوییم کاری کردیم کارستان.<br>لطفا برای مطالعه ادامه مطلب <a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/58221" target="_blank" title="کاسه چه‌کنم برای حجاب فایده ندارد">اینجا کلیک کنید</a><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div align="center"><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/58221" target="_blank" title="کاسه چه‌کنم برای حجاب فایده ندارد"><img src="http://mb7.ir/wp-content/uploads/2019/02/www.mb7_.ir-4.gif " alt="کاسه چه‌کنم برای حجاب فایده ندارد" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a></div> text/html 2019-02-19T06:13:21+01:00 efaf.mihanblog.com میهن بلاگ چگونگی حجاب در صدر اسلام http://efaf.mihanblog.com/post/504 رهروان ولایت ـ چه بسا، یکی از شبهاتی که عدّه‌ای در مورد حجاب و پوشش، به آن گرفتار شده‌اند، این است که تصور می‌کنند که در عصر و زمان پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) هیچ موقع در مورد حجاب، برخورد شدیدى که امروزه شاهد آن هستیم نمى‌شد و تنها در حد ارشاد و امر به معروف و نهى از منکر بوده و هیچ گونه بر خوردى نبوده است و حتى اصرارى هم به ارشاد نداشتند؛ زیرا خدای متعال وحى فرمود: «بر تو تکلیفى نیست، فقط دعوت زبانى کافى است و این خداوند است که هر کس را بخواهد هدایت و گمراه مى‌کند.» آیا واقعا در عصر پیامبر و امام معصوم(علیهم‌السلام) چنین بوده است؟<br>لطفا برای مطالعه ادامه مطلب<a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/32874" target="_blank" title="چگونگی حجاب در صدر اسلام"> </a><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/32874" target="_blank" title="چگونگی حجاب در صدر اسلام">اینجا کلیک کنید</a> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><div align="center"><a href="https://www.welayatnet.com/fa/news/32874" target="_blank" title="چگونگی حجاب در صدر اسلام"><img src="http://mb7.ir/wp-content/uploads/2019/02/www.mb7_.ir-4.gif " alt="چگونگی حجاب و عفاف در صدر اسلام" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a></div> text/html 2017-04-04T03:31:47+01:00 efaf.mihanblog.com میهن بلاگ حجاب حکمی در راستای فضائل http://efaf.mihanblog.com/post/503 <span class="field-content"></span> <div class="views-row views-row-10 views-row-even views-row-last"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content"> <div class="field-image" align="center"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/98663"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/996587888.jpg?itok=XAkdM1p_" alt="حجاب" title="حجاب" width="400" height="280"></a></div></div> </div> <span class="views-field views-field-created"> <span class="field-content"> </span></span><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">مشاهده می شود حجاب اسلامی که بعنوان سمبلی بیانگر فضائل اسلامی در جامعه دینی است مورد آماج حملات معاندین واقع می شود از جمله ایجاد شبهه و سوال در خصوص مبانی حکم به وجوب حجاب. مانند اینکه اصلا حکم به حجاب چه ثمری دارد؟...</div> </div> <div class="views-field views-field-view-node"> <span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/98663">&nbsp;&nbsp;&nbsp;ادامه مطلب</a></span> </div> </div> text/html 2017-04-03T04:32:10+01:00 efaf.mihanblog.com میهن بلاگ تناسب وضعیت حجاب و عفاف با آیین اسلام http://efaf.mihanblog.com/post/502 <div class="block block-system block-main block-system-main odd block-without-title" id="block-system-main"> <div class="block-inner clearfix"> <div class="content clearfix"> <div class="view view-taxonomy-term view-id-taxonomy_term view-display-id-page view-list-articles view-dom-id-afd3d94f0d629e4cebecdaf517a61f66"> <div class="view-content"> <div class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/84_20158.jpg?itok=Rtdanoos" alt="رسول زگرپور، استاندار اصفهان" title="رسول زگرپور، استاندار اصفهان" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">رسول زگرپور، استاندار اصفهان در نشست شورای عالی سیاست گذاری ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان، که در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان تشکیل شد، بر ضرورت تناسب وضعیت عفاف و حجاب با آیین اسلام تاکید کرد.استاندار اصفهان افزود: در بعد وظایف حکومتی، بعد از انقلاب اسلامی طرح های زیادی در...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/20158">ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div></div></div></div></div></div> text/html 2017-04-03T04:31:04+01:00 efaf.mihanblog.com میهن بلاگ خون تو و حجاب من، ارکان کربلاست http://efaf.mihanblog.com/post/501 <br><div class="views-row views-row-2 views-row-even"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/84_20163.jpg?itok=cvNM0w4S" alt="حجاب" title="حجاب" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت، &nbsp;محسن عرب خالقی از جمله شاعران جوان و خوش قریحۀ این سرزمین است که هنرش را در راه خدمت به اهل بیت (ع) ستاره دار کرده است. آنچه از نظرتان می گذرد یک غزل مثنوی بسیار زیباست که در آن به بیان اطوار زندگی «أُم المَصائب» حضرت زینب کبری(س) از ولادت...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/20163">ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div>